O PROJEKCIE

Syntetyczny opis zadania
Projekt realizowany będzie przez Fundacje Kuźnia Pomysłów od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy Wręczyca Wielka w województwie śląskim. Placówki, z którymi będzie współpracować Fundacja pochodzić będą z subregionu północnego województwa śląskiego. Fundacja zakłada również możliwość współpracy z pobliskimi placówkami subregionu centralnego województwa śląskiego. Działania skierowane są głównie do dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych, zakładów poprawczych, a także dzieci z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych 120 dzieci w okresie 18 miesięcy trwania projektu Cel ten zostanie zrealizowany między innymi poprzez zooterpaię, czyli terapię z wykorzystaniem zwierząt – alpak. Terapia polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami wpływając na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz poprawę samopoczucia pacjenta. Alpakoterapię stosuje się, jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne. Fundacja również dba o zrównoważony rozwój poprzez szerzenie idei i działań mających na celu dbanie o nasze wspólne dobro, czyli środowisko. Poprzez działania projektowe Fundacja będzie rozwijać sferę emocjonalną, poznawczą oraz społeczną u dzieci. Od roku wszyscy ludzie zmagają się z pandemią COVID-19, jest to sytuacja niezwykle stresująca zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzieci nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych prowadzonych w szkole, nie mają także możliwości skorzystania z zajęć pozalekcyjnych. Wpływa to na zwiększenie stresu, nerwowość, czasem prowadzi do załamań nerwowych i depresji. Dzięki realizacji zadań dzieci będą miały szansę wyciszyć się, zredukować stres, znacznie polepszy się także ich samopoczucie. Realizacja zadania zaspokoi potrzeby zgłaszane przez kadrę ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Działania prowadzone będą w większości na terenie Fundacji oraz na terenach współpracujących na bazie listu intencyjnego placówek opiekuńczo-wychowawczych. Poprzez wyżej wymienione cele i zadania organizacja będzie działać na rzecz dobra wspólnego. Zostaną zbudowane więzi społeczne między wychowankami ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, a pracownikami Fundacji i społecznością lokalną. Dzięki realizacji projektu Fundacja zaktywizuje nie tylko swoich pracowników na rzecz wolontariatu, lecz także inne organizacje pozarządowe i lokalną społeczność.

Grupą docelową stanowi 120 dzieci i młodzieży pozostających pod pieczą publicznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych subregionu północnego województwa śląskiego oraz subregionu centralnego województwa śląskiego. W samej gminie Wręczyca Wielka nie funkcjonuje żaden ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w Kłobucku – gdzie znajduje się 60 dzieci rozlokowanych w 3 rodzinkach: w Kłobucku (30 dzieci), w Waleńczowie (15 dzieci) oraz w Krzepicach (15 dzieci). W podobnej odległości znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, gdzie znajduje się 60 dzieci. Jak wynika z wiedzy Fundacji podobne ośrodki znajdują się także w: Częstochowie, Lublińcu, Julianpolu oraz Gromadzicach, każdy z nich posiada pod swoją pieczą około 60 dzieci. We wszystkich placówkach przebywają dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 18 roku życia. Jak wynika z informacji dostarczonych przez pracowników placówek, dzieci te potrzebują przede wszystkim dobrych wzorców, poczucia przynależności do grupy oraz dużej dawki uwagi. Dzieci te zazwyczaj pochodzą z domów, gdzie nadużywano alkoholu lub innych substancji odurzających. W ich domach często panowała przemoc i bieda. Dzieci te domagają się czyjejś uwagi. Fundacja chce ją im zapewnić poprzez opisane w projekcie zadania. Plan Fundacji zakłada współpracę z placówkami na podstawie listów intencyjnych. Fundacja podejmie kampanię telefoniczną i mailową w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zostanie przeprowadzona kampania marketingowa na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Fundacji, aby dotrzeć do większej ilości placówek. Fundacja stale otrzymuje telefony od kadry z tego typu instytucji z inicjatywą, aby zostały zorganizowane tego typu działania. Wychowankowie tej grupy docelowej, wśród których często znajdują się dzieci z niepełnosprawnościami, nie mają swobodnego dostępu do zooterapii oraz innych zajęć opisanych w projekcie. Ośrodki, w których przebywają dzieci, nie mają wystarczających funduszy, aby zapewnić im wystarczającą ilość godzin terapii różnego rodzaju. Zatem aby wyrównać szanse rozwojowe dzieci Fundacja kieruje do nich swoją ofertę. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch rekrutacji na cały okres projektu – w lipcu 2021 roku oraz w maju 2022 roku. Rekrutację będzie przeprowadzać koordynator projektu wraz z Prezesem Fundacji i to oni będą decydować o przyjęciu do projektu na podstawie indywidualnej oceny potrzeb dzieci. Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o dostarczone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: opinia poradni psychologiczo-pedagogicznej (jeśli występuje), niepełnosprawność dziecka (jeśli występuje), opinia kadry placówki opiekuńczo-wychowawczej na temat potrzeb dziecka, przynależność do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały dzieci ze zdiagnozowaną chorobą (np. choroby neurodegeneracyjne, ADHD depresje itp.). W trakcie rekrutacji zostanie wyłonione 120 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które obejmie projekt. Zostanie utworzona także lista rezerwowa.

Kwota dotacji: 216 140,00 zł